Focus mode

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU TATTOO SPACE

 

 1. Terminy użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

 

administrator danych osobowychTattoo Konwent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Krakowie, ul. Rakowicka 1, 31-511 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000297241, NIP: 6793171922, REGON: 362076089, e-mail: marcin@tattookonwent.pl;
dane osoboweinformacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
polityka prywatnościniniejszy dokument;
RODOrozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119);
Serwisserwis internetowy prowadzony przez Administratora znajdujący się pod adresem www.tattoo-space.pl;
Użytkownicyosoby fizyczne korzystające z Serwisu.
 1. Podczas korzystania z Serwisu Administrator może zbierać i przetwarzać dane Użytkowników, w tym dane osobowe.
 2. Dane osobowe Użytkowników są zbierane w wyniku ich dobrowolnego podania przez Użytkowników lub stosowania plików cookies – zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych.
 3. W ramach działalności Serwisu zbierane mogą być ponadto informacje o adresie IP Użytkownika, czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której Użytkownik został przekierowany do Serwisu oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik. Informacje te są wykorzystywane dla celów analitycznych i statystycznych.
 4. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.
 5. Administrator podejmuje wszelkie możliwe kroki w celu zachowania poufności danych Użytkowników. Dane Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie przez pracowników/współpracowników, którzy otrzymali odpowiednie instrukcje dotyczące przetwarzania danych, aby zapobiec zniszczeniu takich danych lub ujawnieniu ich nieupoważnionym osobom i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.
 6. Administrator podejmuje wszelkie konieczne działania, aby jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania adekwatnych środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają̨ dane osobowe na zlecenie Administratora.
 7. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki internetowej Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Serwisu.
 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane oraz przetwarzane w celu:
 2. zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym w Serwisie (jeżeli Użytkownik zdecydował się na założenie konta w Serwisie); podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną;
 3. wysyłanie Użytkownikowi newslettera; podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika na przesyłanie mu newslettera; zgoda jest wyrażona przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do newslettera;
 4. skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli napisał on do Administratora wiadomość lub wypełnił formularz kontaktowy dostępny w Serwisie; podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest skontaktowanie się z Użytkownikiem;
 5. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie produktów i usług Administratora;
 6. statystyki i analizy zachowań Użytkowników w Serwisie; podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, interesem takim jest ustalenie sposobu korzystania z Serwisu oraz preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i dostosowania ich do potrzeb Użytkowników.
 7. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w analogiczny sposób istotnie na nich wpływają.
 1. W związku z realizacją usług Administrator może udostępnić dane osobowe zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności:
 1. Google Analytics – narzędzia do analizowania Serwisu;
 2. Google Tag Manger – narzędzia do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi w Serwisie;
 1. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka oferowane przez Meta Platforms, dla których przetwarzania Administrator i Meta Platforms Ireland wspólnie określają środki i cele, Administrator i Meta Platforms Ireland są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO.
 2. Więcej informacji na temat narzędzi biznesowych Facebooka oferowanych przez Meta Platforms można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com//legal/terms/businesstools_jointprocessing.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą również dostawcy narzędzi używanych w Serwisie, z którymi to narzędziami wiąże się korzystanie z plików cookies. Więcej informacji na ten temat znajduje się poniżej.
 4. Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, jeśli obowiązek taki wynika z przepisów prawa.
 5. Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland oraz Rocket Science Group LLC.
 6. W przypadku Google Ireland Limited, Meta Platforms Ireland oraz Rocket Science Group LLC następuje transfer danych do USA.
 7. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO).
 8. Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/.
 9. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Meta Platforms Ireland wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.
 10. Tekst umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z The Rocket Science Group LLC wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych jest dostępny pod tym linkiem: https://mailchimp.com/legal/data-processing-addendum/.
 1. przez okres potrzebny do przedawnienia ewentualnych roszczeń – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy, o której mowa w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym w Serwisie;
 2. do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika – w przypadku danych osobowych, które zbierane są w celu wysyłania wysyłania Użytkownikowi newslettera;
 3. przez okres 1 roku od momentu ich zebrania – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu odpowiedzi zapytania Użytkownika lub korespondencję;
 4. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych celu lub cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – w przypadku danych osobowych zbieranych przez Administratora w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego jego produktów usług;
 5. przez okres 1 roku od momentu ich zebrania – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyki i analizy zachowań Użytkowników.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 2. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby marketingu.
 4. W celu wykonania swoich praw Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem.
 5. Użytkownicy także zwrócić się do Administratora w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.
 1. Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.
 2. Pliki cookies to dane informatyczne, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 3. Pliki cookies są wykorzystywane w celach takich jak analiza zachowań Użytkowników w Serwisie, dostosowanie Serwisu do preferencji i ustawień Użytkowników.
 4. Pliki Cookies tworzone na urządzeniach Użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (tzw. cookies własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (tzw. cookies zewnętrzne).
 5. Administrator wykorzystuje na stronie dwa rodzaje plików cookies: cookies sesyjne i stałe. Te pierwsze są tymczasowe i pozostają na urządzeniu, dopóki nie Użytkownik nie opuści strony internetowej. Natomiast pliki cookie stałe pozostają na urządzeniu po wyjściu ze strony internetowej. To, jak długo stałe cookie pozostają na urządzeniu zależy od ustawień przeglądarki Użytkownika strony internetowej i „czasu eksploatacji” danego pliku. Pliki cookie można usunąć ręcznie.
 6. W Serwisie stosowane mogą być pliki cookies następujących rodzajów
 1. Niezbędne pliki cookies służą Administratorowi w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez Użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy.
 2. Analityczne pliki cookies służą Administratorowi w celu sprawdzania szczegółów dotyczących ilości wizyt i ruchu na stronie internetowej Serwisu. Pomagają też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się w Serwisie. Wyrażenie zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies jest dobrowolne. W przypadku braku wyrażenia zgody Administrator nie będzie mógł uzyskać informacji związanych z korzystaniem ze strony internetowej Serwisu.
 3. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
Sesyjne, do końca sesji przeglądarki
NAZWADOSTAWCACELRODZAJOKRES PRZECHOWYWANIA
wordpress_secWordPressTen plik cookie służy do rejestracji informacji o zalogowanym Użytkowniku Serwisu.niezbędneSesyjne, do końca sesji przeglądarki
wp_langWordpreessTen plik cookie służy do przechowywania języka strony Serwisu.niezbędneSesyjne, do końca sesji przeglądarki
_gaGoogleTen plik cookie jest ustawiony, aby umożliwić śledzenie poszczególnych odwiedzających i ich korzystanie ze strony. Jest ustawiany przy pierwszej wizycie na stronie i aktualizowany przy kolejnych wizytach. Serwis nie używa Google Analytics do gromadzenia danych osobowych innych niż adres IP.analityczne2 lata od ustawienia/uaktualnienia
_ga_*klucz*GoogleTen plik cookie jest ustawiony, aby umożliwić śledzenie poszczególnych odwiedzających i ich korzystania ze strony. Jest ustawiany przy pierwszej wizycie na stronie i aktualizowany przy kolejnych wizytach. Serwis nie używa Google Analytics do gromadzenia danych osobowych innych niż adres IP.analityczne2 lata od ustawienia/uaktualnienia
__utmaGoogleTen plik cookie jest zazwyczaj zapisywany w przeglądarce przy pierwszej wizycie. Jeśli plik cookie został usunięty przez operatora przeglądarki, a operator następnie odwiedza Serwis, nowy plik cookie __utma jest zapisywany z innym unikalnym identyfikatorem. W większości przypadków ten plik cookie służy do określania niepowtarzalnych użytkowników witryny Seriwsu i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony. Ponadto ten plik cookie jest opatrzony unikalnym identyfikatorem używanym przez Google Analytics w celu zapewnienia zarówno ważności, jak i dostępności pliku cookie jako dodatkowego środka bezpieczeństwa.analityczne2 lata od ustawienia/uaktualnienia
wordpress_logged_inWordPressTen plik cookie umożliwia sprawdzanie czy odwiedzający jest zalogowany.niezbędne
__utmzGoogleTen plik cookie przechowuje typ odesłania, z którego korzysta użytkownik w celu uzyskania dostępu do Serwisu, czy to za pomocą metody bezpośredniej, linku polecającego, wyszukiwania w witrynie lub kampanii, takiej jak reklama lub link e-mail. Służy do obliczania ruchu w wyszukiwarkach, kampanii reklamowych i nawigacji Serwisu. Plik cookie jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu Serwisu.analityczne6 miesięcy od ustawienia/uaktualnienia
wp-settingsWordPressTen plik cookie służy do ustawienia witryny dla Użytkownika (tylko po zalogowaniu).niezbędneRok od utworzenia/uaktualnienia

 

 1. Administrator w ramach Serwisu korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies dostarczanych przez te podmioty.

NARZĘDZIA GOOGLE

 1. W ramach Serwisu Administrator korzysta z następujących narzędzi Google:
  • Google Analytics;
  • Google Tag Manager.
 2. Administrator korzysta w Serwisie z funkcji umożliwiającej Użytkownikowi logowanie się w Serwisie z użyciem konta Google Użytkownika. Więcej informacji na temat tej funkcji znajduje się pod tym linkiem: https://support.google.com/accounts/answer/112802?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop.
 3. Dzięki korzystaniu z plików cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej.
 4. Usługa pomaga gromadzić i analizować informacje o Użytkownikach (takie jak korzystanie z przeglądarki, liczby nowych odwiedzających, reakcje na działania marketingowe i czasy przeglądania) celem poprawienia strony internetowej, doświadczenia i wrażenia Użytkownika, jak również poprawić kampanie reklamowe Administratora.
 5. Informacje zebrane za pomocą plików cookies Google Analytics na temat korzystania ze strony internetowej przez użytkownika są przesyłane i przechowywane przez Google wraz z adresem IP Użytkownika.
 6. Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP Użytkownika.
 7. Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi w Serwisie.
 8. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Te dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google.

NARZĘDZIA FACEBOOKA

 1. Facebook Pixel „śledzi” odwiedziny i zachowania Użytkowników poruszających się w Serwsie. Dzięki temu można do nich kierować dostosowane do nich reklamy (remarketing/retargeting).
 2. Administrator otrzymuje od Meta Platforms jedynie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnych Użytkowników. W ten sposób Administrator sprawdza skuteczność reklam na Facebooku i Instagramie, bada rynek i prowadzi własne statystyki.
 3. Dane z Facebook Pixel Administrator zbiera jedynie do analiz statystycznych, a reklamy zleca jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów, nigdy do konkretnego użytkownika.
 4. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje się pod tym linkiem: https://www.facebook.com/privacy/explanation, a na portalu Instagram znajduje się pod tym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.