Focus mode

OGÓLNE INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”) TATTOO KONWENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podaje następujące informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

 

1 ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych Tattoo Konwent spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Rakowicka 1, 31-511 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000297241, NIP: 6793171922, REGON: 362076089, e-mail: marcin@tattookonwent.pl.

Administrator przetwarza następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe oraz ewentualnie inne dane osobowe, jeżeli są one niezbędne do celów, w których Administrator przetwarza dane.

Administrator przetwarza te dane osobowe, które pochodzą od Państwa, podmiotu, z którym są Państwo związani lub zostały pozyskane z rejestrów publicznych, w związku ze świadczeniem przez Administratora usług drogą elektroniczną. Są to przede wszystkim dane niezbędne do realizacji umowy z Państwem, a także realizowania obowiązków Administratora jako przedsiębiorcy.

 1. Dane osobowe Użytkowników są zbierane oraz przetwarzane w celu:
 2. zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym w Serwisie (jeżeli Użytkownik zdecydował się na założenie konta w Serwisie); podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy, której Użytkownik jest stroną;
 3. wysyłanie Użytkownikowi newslettera; podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika na przesyłanie mu newslettera; zgoda jest wyrażona przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do newslettera;
 4. skontaktowanie się z Użytkownikiem, jeśli napisał on do Administratora wiadomość lub wypełnił formularz kontaktowy dostępny w Serwisie; podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest skontaktowanie się z Użytkownikiem;
 5. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora; podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest promowanie produktów i usług Administratora;
 6. statystyki i analizy zachowań Użytkowników w Serwisie; podstawą prawną przetwarzania danych w takim przypadku będzie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, interesem takim jest ustalenie sposobu korzystania z Serwisu oraz preferencji Użytkowników w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i dostosowania ich do potrzeb Użytkowników.
 7. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w analogiczny sposób istotnie na nich wpływają.

Dane osobowe przetwarzane są:

 1. przez okres potrzebny do przedawnienia ewentualnych roszczeń – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem i realizacją umowy, o której mowa w regulaminie świadczenia usług drogą elektroniczną dostępnym w Serwisie;
 2. do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika – w przypadku danych osobowych, które zbierane są w celu wysyłania wysyłania Użytkownikowi newslettera;
 3. przez okres 1 roku od momentu ich zebrania – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu odpowiedzi zapytania Użytkownika lub korespondencję;
 4. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych celu lub cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego – w przypadku danych osobowych zbieranych przez Administratora w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego jego produktów usług;
 5. przez okres 1 roku od momentu ich zebrania – w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu prowadzenia statystyki i analizy zachowań Użytkowników.

6 ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator może udostępnić dane osobowe odbiorcom, którzy przetwarzają dane w imieniu Administratora lub przetwarzają dane osobowe jako odrębni, niezależni administratorzy.
Administrator udostępnia odbiorcom dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych.
Administrator informuje, że dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:

podmiotom świadczącym usługi informatyczne;
podmiotom świadczącym usługi księgowe;
podmiotom świadczącym usługi marketingowe.

 • Administrator jest uprawniony do udostępnienia danych osobowych również innym podmiotom, w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 • Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy z wyjątkiem udostępniania danych podwykonawcom Administratora (podmiotom, które przetwarzają dane w jego imieniu), którzy dostarczają Administratorowi narzędzia, aplikacje lub świadczą na jego rzecz usługi. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy może nastąpić, jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami (na przykład na podstawie standardowych klauzul umownych).
  1. Administrator informuje, że mają Państwo prawo:
  2. dostępu do treści swoich danych osobowych;
  3. żądania sprostowania swoich danych osobowych;
  4. żądania usunięcia swoich danych osobowych;
  5. żądania ograniczenia prawa przetwarzania swoich danych osobowych;
  6. żądania przeniesienia danych osobowych;
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych;
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
  9. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  10. Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania dotyczących jego danych osobowych na potrzeby marketingu, w tym profilowania.
  11. W celu wykonania swoich praw Użytkownicy mogą skontaktować się z Administratorem.
  12. Użytkownicy także zwrócić się do Administratora w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.